نرم افزار بازار روز همراه 1.4 [free]

descripción

با عنایت به لزوم و ضرورت اطلاع رسانی از طریق موبایل به کلیه شهروندان، نرم افزار بازار روز همراه به عنوان اولین سامانه همراه تعامل با شهروند درحوزه فعالیت
هاي سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداري تهران ایجاد شده است. رویکرد اصلی این نرم افزار اطلاع رسانی نرخنامه و موقعیت جغرافیایی و اطلاعات میادین و بازارهاي شهر تهران
میباشد. این نرم افزار داراي بخشهاي نرخ نامه، اطلاعات میادین و بازارها، مطالب آموزشی و درباره سازمان میباشد.


With regard to the necessity of information to all citizens through mobile, mobile application on the market as the first mobile system to interact with
the citizen in the field of fruit and vegetable activities of the Organization of Tehran Municipality has been created. The main approach to the application of information
and information Nrkhnamh and geographic location and market squares in Tehran. The software has a rate areas, fields and markets information, educational materials and
information organization.

Comentario del editor

Versiones anteriores

Código bidimensional para descargar
  • Nombre del software: نرم افزار بازار روز همراه
  • Software Categoría: Estilo de vida
  • Código App: com.afaraan.bazaarrouz
  • Versión lastest: 1.4
  • requisito: 4.0.3 o superior
  • Tamaño del archivo : 17.4 MB
  • tiempo de actualización: 2019-12-03